هنوزم میشه عاشق شد..................... 

  

تو باشی کار سختی نیست......................................