زن نگاهش میکنه ..... 

زل میزنه به چشماش..... 

 فکر میکنه  : 

کاش گاهی بین این همه شلوغی و درگیری اعصاب خوردی و گرفتاری و خستگی .................  

از بین اینهمه کیف و کیسه خرید و ........ 

یه لحظه ای دستمو بگیره تا همه خستگیا و درگیریا و نگرانیا ..... سر بخوره و بره و فراموش بشه .... شاید فقط یرای چند ثانیه ........... همون چند ثانیه ای که دستمو گرفته . 

شاید گرفتن دست گرمش تو این هوای سرد  کمتر کنه این غریبگی بینمون رو .  

.

مرد داره نگاه میکنه ........... مستقیم توی چشمای زن . 

زل زده و پلک نمیزنه ... 

ماتش برده ..............  

تمام حواسش اینجاست ..........  

حق داره ...... 

 رادیوی مغازه داره خبر مهمی پخش میکنه .