خیلی خوشحالم از اینکه ... تو به دنیا اومدی، تو

دنیا فهمید که تو انگار  ... نیمه‌ی گمشدمی تو


خدا مهربونی کرد ... تو رو سپرد دست خودم

دست تو گرفتمو ... فهمیدم عاشقت شدم

 


تو نمی اومدی پیشم ... من عاشق کی می شدم؟

به خاطر اومدنت ... یه دنیا ممنون توام 

 

   

 

 

تولدت مبارک عزیز دلم.....................